?

Podmioty upoważnione do przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie

 

Wkrótce PZŻ i PZMiNW stracą monopol na organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na sstopnie żeglarskie i motorowodne. Kto oprócz związków będzie mógł egzaminować? Podmioty upoważnione przez Ministra Sportu.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić żeby uzyskać upoważnienie? 


To określi rozporządzenie Ministra Sportu i Ministra Turystyki. Wkrótce na stronach ministerstw ukaże się pierwszy tekst projektu. Każdy zainteresowany może do projektu zgłaszać uwagi. Warto najpierw zapoznać się z projektem. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) oraz MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPDOARKI MORSKIEJ2)

 

 

z dnia ………………… 2013 r.

 

 

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu

 

Na podstawie art. 37 b ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW, zwane dalej „upoważnieniem”, przez podmioty inne niż właściwy polski związek sportowy;

  2. warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

 

§ 2. Warunkiem uzyskania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych
o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW jest posiadanie przez podmiot ubiegający się odpowiednich warunków kadrowych
i organizacyjnych koniecznych dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu.

 

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu, na wskazane we wniosku patentu lub licencje.

2. Wniosek o uzyskanie upoważnienia podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

  1. dokumenty z wykazu, o którym mowa w art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą” potwierdzające wykształcenie, przygotowanie zawodowe, staż oraz kwalifikacje proponowanej kadry przeprowadzającej egzamin;

  2. informacje, o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy, zawierające dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, w tym:

a) rodzaj obiektu, w tym pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne i praktyczne, akweny, nabrzeże lub pomosty,

b) adres obiektu - jeżeli dotyczy,

c) oświadczenie wnioskodawcy, że obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone odrębnymi przepisami;

d) rodzaj jachtów

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie wskazujący, że podmiot prowadzi działalność z zakresu żeglarstwa

4) dane biura obsługującego egzaminowane osoby w tym stały adres, godziny otwarcia, adres mailowy, numer telefonu

5) kopie dokumentów potwierdzających przyznanie numerów NIP lub REGON, jeżeli wnioskodawca posiada.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w ramach informacji o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d informuje o liczbie i parametrach jachtów jakimi będzie dysponować w trakcie prowadzenia egzaminów na poszczególne stopnie, a także przedkłada informacje o możliwości/ sposobie dysponowania tymi jachtami.

5. Jachty, na których będą prowadzone egzaminy muszą spełniać warunki bezpieczeństwa oraz posiadać ważne dokumenty rejestracyjne.

 

 

§ 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. Za kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dla egzaminatora:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu nie niższego niż ten, na który odbywa się egzamin, z wyłączeniem egzaminu na najniższy stopień żeglarski i motorowodny, gdzie egzaminujący jest zobowiązany do posiadania patentu wyższego niż ten, na który przeprowadza się egzamin,

c) posiadanie stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych;

2) dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

a) ukończenie 18 roku życia,

b ) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu wyższego niż ten, na który odbywa się egzamin,

c) posiadanie przez co najmniej 3 lata stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych,

d) posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów na stopnie żeglarskie w postaci uczestniczenia w co najmniej 5 egzaminach w tym co najmniej 3 na stopień , na który będzie przeprowadzany egzamin.

3) dla sekretarza:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) wykształcenie średnie.

 

§ 5. 1. Harmonogram procesu egzaminowania ustala się uwzględniając warunki pogodowe, liczbę zdających i możliwości sprzętowe.

2. Egzamin nie może trwać dłużej niż 2 dni, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu praktycznego, egzamin może zostać przełożony. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od dnia egzaminu, który został przełożony.

 

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu pozwalającym na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

2. Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2.

3. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla więcej niż 20 osób, to powierzchnia, o której mowa w ust. 2, powinna zostać zwiększona o co najmniej 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

4. Sala egzaminacyjna powinna spełniać warunki niezbędne do zakresu prowadzonego egzaminu.

5. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, powinny być wyposażone w odpowiednie krzesła, stoliki, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Dopuszcza się stosowanie stolików z pulpitami.

6. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, muszą mieć dostęp do toalety.

7. W pomieszczeniach, w których przeprowadzane będą egzaminy, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6

8. W przypadku zadania nawigacyjnego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego podmiot upoważniony musi zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne do wykonania zadania.

9. W pomieszczeniu w którym przeprowadza się egzamin, powinny się znajdować wyłącznie komisja egzaminacyjna i osoby egzaminowane. Osoby które zakończyły część pisemną egzaminu i oddały swoją pracę powinny opuścić salę.

 

§ 7.1. Egzamin praktyczny odbywa się przy spełnieniu następujących warunków:
1) wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów przewidzianych w egzaminie;

2) sprzęt, nabrzeże lub pomost ma spełniać warunki bezpieczeństwa, przy czym nabrzeże lub pomost ma być wyposażony w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nim manewrów przewidzianych w egzaminie;

3) głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście powinna pozwalać bez przeszkód wykonać manewry przewidziane w egzaminie.

2. Egzamin praktyczny przeprowadza się na odpowiednim sprzęcie umożliwiającym wykonywanie manewrów pod żaglami lub na silniku, w zależności od stopnia lub licencji, na który odbywa się egzamin.

3. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo nakazać zarefowanie jachtów i założenie przez uczestników egzaminu środków zabezpieczenia osobistego stosownych do konstrukcji jachtu i warunków na akwenie na którym jest przeprowadzany egzamin.

4. Egzaminator w trakcie egzaminu praktycznego jest kierownikiem statku i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w trakcie manewrów egzaminator ma prawo przejąć dowodzenie jachtem.
 

5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów na poszczególne stopnie i licencje określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 8. Dopuszcza się egzaminowanie na różne stopnie przez jedną komisję egzaminacyjną pod warunkiem spełnienia wymagań kadrowych i organizacyjnych, sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz sporządzenia oddzielnych protokołów egzaminacyjnych na poszczególne stopnie, na które jest przeprowadzany egzamin.

 

§ 9. Podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu ma obowiązek informować ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o wszelkich zmianach na liście osób uprawnionych do egzaminowania.

 

§ 10. 1. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

2. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zawiesić upoważnienie.

 

§ 11. Podmiot przeprowadzający egzaminy zapewnia możliwość archiwizacji dokumentów związanych z ich przeprowadzaniem przez okres co najmniej 10 lat.
 

§ 12. Właściwy polski związek sportowy jest obowiązany wystawić dokument kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje uzyskane na podstawie przeprowadzonego egzaminu, w ciągu 20 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę do wydania tego dokumentu.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

 

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Sportu i Turystyki

oraz Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

z dnia………(poz……..)

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE I LICENCJE

 

 

 

L.p

Nazwa stopnia/licencji

Warunki przeprowadzenia egzaminu

Rodzaj statku

Warunki dotyczące akwenu

1.

Żeglarz jachtowy

jacht typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5m wyposażony w silnik przyczepny zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 5 km/h i wyposażony w bieg wsteczny

siła wiatru 1-50B na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową

2.

Jachtowy sternik morski

jednomasztowy jacht morski o długości kadłuba co najmniej 7 m wyposażony w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły i wyposażony w bieg wsteczny

siła wiatru 1-60B

na akwenie manewrowym (możliwe jest przeprowadzenie egzamin z manewrowania jachtem wyłącznie na wodach

morskich i w porcie) z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową

3.

Sternik motorowodny

jacht motorowy z silnikiem o mocy do 60 kW umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym)

siła wiatru 0-60B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

4.

Morski Sternik Motorowodny

jacht motorowy z silnikiem umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym).

siła wiatru 0-60B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

5.

Licencja na holowanie narciarza wodnego

jacht motorowy z silnikiem o mocy powyżej 60 kW pozwalającej na holowanie narciarza i wyposażony w maszt/zaczep do holowania

siła wiatru 0-40B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

6.

Licencja na holowanie statków powietrznych

jacht motorowy z silnikiem o mocy pozwalającej na holowanie obiektów latajacych i wyposazony w maszt/ramę do holowania

siła wiatru 0-40B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz.1489).

2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej:

1) gospodarka morska,

2) transport 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 168, poz. 1003.

 

Dodaj komentarz

Powiadom mnie o nowych komentarzach

Komentarze

Stanisław Jw.

Witam
Co w Rozporządzeniu znaczy termin"zarefowanie jachtów"?.
Jak mi wiadomo , to refuje się żagle.

18-02-2015 07:32:07 Odpowiedz na komentarz up 1 down 0

Stanisław

A jak "zarefować" jacht motorowy? ("idący na silniku")

19-02-2015 03:18:48 Odpowiedz na komentarz up 1 down 0

Stanisław

Po kilku rozmowach z kolegami żeglarzami doszedłem do wniosku,że przepisy żeglarskie można jeszcze bardziej "udurnić",a wydawałoby się,że po rozporządzeniu Ministra Lipca już nic durniejszego nie da się wymyślić.

08-06-2013 05:46:23 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0

Andrzej

Czy podmiotem upoważnionym może być firma komercyjna ?????
Ponieważ firma komercyjna/ zarabia / organizuje szkolenie i organizuje egzamin / byle egzaminatorem nie był szkolący ???? korupcja na wyciągnięcie reki !!!!!
Pozdro
A.P.

21-04-2013 10:01:00 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0

Bartek

Owszem. Podmiotem może być firma komercyjna. Nie zgodzę się jednak, że to właśnie może być przyczyną korupcji. Zauważ że łapówkę bierze zawsze człowiek nie firma. Nie ma żadnej różnicy czy ten człowiek jest zatrudniony w firmie komercyjnej czy w instytucji państwowej, samorządowej, czy np sportowej. A nawet wydaje mi się że te publiczne są bardziej na korupcję narażone ;-)))

21-04-2013 10:08:34 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0

andrzej.pod@op.pl

Czy podmiotem upoważnionym może być firma komercyjna ?????
Ponieważ firma komercyjna/ zarabia / organizuje szkolenie i organizuje egzamin / byle egzaminatorem nie był szkolący ???? korupcja na wyciągnięcie reki !!!!!
Pozdro
A.P.

21-04-2013 10:00:12 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0

Bury Kocur

Mam pytanie o podstawę prawną tego projektu _ skąd zostal on wzięty ?

19-04-2013 02:42:56 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0

RW

Podstawy prawne opracowania projektu, delegacje ustawowe i zakres kompetencji ministerstw są podane na końcu w przypisach.

20-04-2013 12:46:18 Odpowiedz na komentarz up 0 down 0